SINCE 1990
Admija
Milan Mitáček
®
Přejít na obsah
CENÍK CELNÍHO SW A SLUŽEB
Legislativa a lokalizace pro Českou a Slovenskou republiku

Spolupráce, certifikace celními správami ČR a SR.
Ceny jsou zpracovávány pro žadatele z jiných zemí, zemí EU podle jejich zaslané individuální poptávky, kterou následně upřesňujeme na konkrétní sw části a moduly podle celních režimů a provozních potřeb provozovatele.
Na základě zjištěných podrobností předkládáme cenovou nabídku včetně CA - celoroční aktualizace a rovněž Smlouvy servisu software, která může zahrnovat implementaci, integraci celního software s podnikovým zahraničním systémem.
Nasazení interface podporuje automatizaci a umožňuje spolupráci s SAP aj. tuzemskými a zahraničními ERP systémy.
CelSA - Celní Systém Admija
komplex sw modulů pro elektronické celní řízení, ekonomické režimy, výrobu, normování, uskladňování, monitoring, intrastat a komunikaci s celní správou

SW Celsa® Win
Sw o názvu "Celsa" celního Systému Admija je komplexní, kvalitní a komfortní programové vybavení pro oblast dovozu, vývozu zboží, intrastat a elektronické celní řízení České a Slovenské republiky s vysokou mírou automatizace a efektivnosti, a to bez nebo s implementací, integrací s ERP, s podnikovými IS.

ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY K SW CELSA

E-Vývoz
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje původní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

E-Dovoz
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím Komunikátoru pro SR.

Dočasný sklad
Předkládání podkladů pro monitoring evidencí celní správy, a to pro systém ICS – Import Customs System, Fáze 1.
Vedení elektronické evidence tzv. Dočasných skladů umožňuje elektronické ukončení režimu NCTS nebo CIM podle scénářů obousměrné komunikace deklarant – celní správa prostřednictvím Komunikátoru poskytovaným CS SR.
Modul Dočasné sklady zabezpečuje zahájení evidence uskladnění zboží, opravy prvotních navedených hodnot, prohlížení zůstatků atd. s odesíláním eventuálních změnových zpráv.

NCTS schválený příjemce
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce/odesílatel.

NCTS schválený odesílatel
Modul k programu CelSA®. Ve spolupráci s GŘC vyvíjený produkt pro Nový komputerizovaný tranzitní systém tranzitu zboží evropského společenství. Interaktivní elektronická výměna zpráv prostřednictvím VAN operátorů. Schválený příjemce/odesílatel.

INTRASTAT
Modul k programu CelSA®. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.

ZCP
Modul k programu CelSA®, Program Zjednodušené Celní Postupy umožňuje realizaci zjednodušených postupů celního řízení, místního řízení při dovozu a vývozu zboží včetně elektronické komunikace c celní správou.

ZCD
Zajištění Celního Dluhu: modul k programu CelSA® anebo samostatně provozovatelný sw programu. Automatická evidence zajištění celního dluhu.

CIM
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

CMR
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

EUR
V ceně sw CelSA® Win
Modul k programu CelSA®. Manuální, automatické navedení EUR dokladu z elektronických podkladů nebo transformací.

Fakturace, Podklady fakturace    + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA®. On line fakturace za deklarantské výkony. Hromadné zpracování elektronických podkladů odvedených služeb klientům podle volitelných podmínek uživatele za časové období.

Peněžní deník    + 0,00,- EUR       
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence příslušných knih v měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Pokladna    + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence pokladny v příslušných měnách s přepočty měn podle Kursovního lístku a odvody.

Kurzovní lístek    + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA® Win. Vedení evidence kurzů celních, valutových, devizových nastavených měn s aktualizací.

Daňové doklady    + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Modul k programu CelSA®. On line vyhotovení daňového dokladu klientovi provozovatelem programu na podkladech integrovaného ceníku služeb a převzetím údajů a položek z vyhotovených dokladů. Nebo hromadné vyhotovení dokladů za časové období podle identifikace IČ, DIČ, CRČ, AEO, jiného.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®, Program SAIIT®    + 0,00,- EUR
V ceně sw CelSA® Win (bonus)
Český nebo Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR, CR SR.

Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)    + 0,00,- EUR
V ceně pořízených produktů (bonus)
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)    + 0,00,- EUR
V ceně pořízených produktů  (bonus)
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

RsEÚ - režimy s ekonomickým účinkem

SW CelSklad® Win
Sw o názvu "Celní Sklad" je další stěžejní, podkladovou částí programového vybavení Celního systému Admija pro vedení evidence běžných, celních a veřejných celních skladů, výrobu v ekonomických režimech Aktivní/Pasivní zušlechťovací styk, Kompletace, a to včetně Normováním spotřeby s předáváním norem celní správě pro monitoring a automatizaci elektronických kontrol. Generování podkladů z příjmů/výdajů, naskladnění/vyskladnění pro automatické vyhotovení celních dokladů programem Celsa®.

Rozšiřující moduly k sw CelSklad

AZS
Aktivní Zušlechťovací Styk modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci výroby ekonomického režimu aktivního zušlechťovacího styku podle předdefinované normy.

PZS
Pasivní Zušlechťovací Styk modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci ekonomického režimu pasivního zušlechťovacího styku s automatickým, poloautomatickým a manuálním odepisováním používaných komponent do finálního modulu, výrobku podle předdefinované normy.

Kompletace
Modul k programu CelSklad, který umožňuje evidenci ekonomického režimu kompletace s automatickým, poloautomatickým a manuálním odepisováním používaných komponent do finálního modulu, výrobku podle předdefinované normy.

Normy
Modul Normy spotřeby k programu CelSklad, AZS, který umožňuje automatické, poloautomatické a manuální odepisování používaných komponent do finálního mudulu, výrobku podle předdefinované normy. Předání normy výroby celní správě.

Interface na externí IS, ERP, SAP
                                                                       
Produktivita práce, efektivnost procesů a pracovních postupů je zabezpečována spoluprací IS Admija s externími IS a podporována implementací datových rozhraní Admija.

Interface ExFaktury
Pro sw Celsa.
Datové rozhraní pro napojení celního IS Admija - sw Celsa a jeho modulů na libovolné externí podnikové informační systémy. Zabezpečuje navádění dat exportovaných z externích systémů do IS Admija, a tím následně automatické generování celních, přepravních dokladů, statistických hlášení Intrastat a předávání elektronických zpráv celní správě ČR.
Zahrnuje počáteční konzultace jeho aplikovatelnosti. Podmínka: uzavření smluvního vztahu realizace.

Interface EXF 01, 02, 03
Pro sw CelSklad.
Interface pro efektivní spolupráci IS Admija s externími IS. Datové rozhraní je určeno pro použití s programem CelSklad a jeho dalšími moduly. Zabezpečuje automatické a dynamické úkony vzájemného předávání dávek dat spolupráce propojených systémů. Účelem interface je produktivita práce při realizaci evidence režimů s ekonomickým účinkem, vyhotovování tiskových a elektronických dokladů a strojové generování elektronických podkladů pro kontrolní účely celní správy.
Zahrnuje počáteční konzultace jeho aplikovatelnosti. Podmínka: uzavření smluvního vztahu realizace.


Moduly provozované jako samostatné PROGRAMY
Sw aplikace a sw části - moduly, které lze provozovat samostatně. Nepotřebují framework produktů Celsa nebo CelSklad.

Program FakturyWin
Vyhotovení faktur za poplatky úložného v programu CelSklad za zapracovaná celní prohlášení vyhotovená programem CelSA, za časové období, pro vybranou firmu, všechny firmy atd.

Program NCTS
Jako samostatný program New Computerised Transit System zpracování a evidence dokladů systému NCTS, tisk včetně čárového kódu a razítka, šifrování, elektronický podpis, registr přenosů zpráv, pro daný doklad historie komunikace s celní správou.

Program INTRASTAT
Jako samostatný program. Výkaz statistických hlášení je systém pravidelného sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy EU, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Ruční pořízení nebo automatické vyhotovení finálního statistického hlášení (Příjem, Odeslání, Oprava) z elektronických podkladů podle legislativních podmínek a určení rozhodných prahů.
V tabulce následuje ukázka kalkulace ceny produktu. Pozn. ZJ = zpravodajská jednotka.

Počet verzí                                    Počet ZJ           Cena
Lokální provedení                           1                     
Lokální provedení                           2                     
Lokální provedení                           3                     
Síť. provedení pro 2 uživatele          1                     
Síť. provedení pro 2 uživatele          2                     
Síť. provedení pro 2 uživatele          3                     
Síť. provedení pro 3 uživatele          1                     
Síť. provedení pro 3 uživatele          2                     
Síť. provedení pro 3 uživatele          3                     
Síť. provedení pro 4 uživatele          1                     
Síť. provedení pro 4 uživatele          2                     
Síť. provedení pro 4 uživatele          3                     
Síť. provedení pro 5 uživatele          1                     
Síť. provedení pro 5 uživatele          2                     
Síť. provedení pro 5 uživatele          3                   

Intrastat AdmPVSplus pro SAP a další IS
Komunikační program pro předávání elektronických intrastatových hlášení na PVS včetně načtení a předání věty IDES.
Vyhotovení hlášení v sw Celsa, a to editací nebo načtením elektronických podkladů z IS, generování statistického hlášení a zasílání statistických hlášení na Portál veřejné správy / IDES. Vedení evidence a historie komunikace s PVS, centrem Intrastat a ČSÚ aj.
Komunikační program pro načtení elektronických podkladů ze systému SAP ve formátu XML, převzetí elementů finálního statistického hlášení, zašifrování, opatření elektronickým podpisem a odeslání na PVS - Portál veřejné správy. Ověřováno ve spolupráci s vývojovými pracovníky SAP. Testováno elektronickou výměnou dat na PVS.
Cena zahrnuje: certifikaci sw MF ČR GŘC, ověřovací testy komunikace na PVS, podklady zpětných hlášení, chybových zpráv PVS

Intrastat AdmPVSextra komfort
Komunikační program pro předávání elektronických intrastatových hlášení na PVS včetně načtení a předání věty IDES.
Vyhotovení hlášení v sw Celsa, a to editací nebo načtením elektronických podkladů z IS, generování statistického hlášení a zasílání statistických hlášení na Portál veřejné správy / IDES. Vedení evidence a historie komunikace s PVS, centrem Intrastat a ČSÚ aj.
Dtto verze plus obohacená o další funkce. Import elektronických podkladů z IS SAP, Assist4, Reflex2, VEX aj. ve formátech XML, IDES (ASCII, CSV) atd., editace změn nebo doplnění údajů, generování finálních dokladů intrastatových hlášení aj., sledování rozhodných prahů, historie komunikace, archivace zpráv a komunikace, předkládání statistiky a eventuálně dalších elektronických dokladů na PVS.
Řešení a obsloužení stavů chybovosti dokladů zasíláním oprav, doplnění a změn po obdržení chybových zpráv z PVS nebo GŘC.

Program E-VÝVOZ
Elektronické vývozní doklady v systému e-Customs ČR/EU s účinností ostrého provozu od 1.2.2007. Nahrazuje dosavadní systém vývozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, elektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace.

Program E-DOVOZ
Elektronické dovozní doklady v novém systému e-Customs ČR/EU. Nahrazuje původní systém dovozu. Vyhotovení dokladů editací nebo generováním z načtených podkladů z externích IS, e lektronická výměna dat s celní správou ČR podmíněná scénáři komunikace prostřednictvím "obálky2" Komunikátoru [2].

Program CIM
Ruční, automatické navedení železničního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

Program CMR
Ruční, automatické navedení nákladního přepravního listu z elektronických podkladů nebo transformací.

Celní sazebník, číselníky, Program ČAIIT®
Český Alternativní Interaktivní Integrovaný Tarif /Taric sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží, aktualizace dat internetem ze stránek MF ČR.

Celní sazebník, číselníky Program SAIIT SK
Slovenský Alternativní Interaktivní Integrovaný Taric / Tarif sazby cel, daní a poplatků zahraničního obchodu, celní sazebník, ekonomicko-statistické číselníky, kalkulace ceny zboží.

Program e-Kombajn CZ (SK)
SW pro snadné přenosy dat internetem celní správě manuálně, automaticky a současně deklarantovi předkládá informace a tarifikaci za uskutečněné přenosy podle počtu nebo datového objemu zpráv.

Aktualizační modul programů a číselníků CZ (SK)
Zabezpečuje manuální nebo plně automatickou aktualizaci sw produktů načítáním servisních balíčků a zařazování aktuálních číselníků potřebných pro práci programů ze stránek http://www.admija.cz a webu celní správy ČR.

Interface Celní Správa CZ (SK)
Rozhraní elektronické komunikace s celní správou. Certifikace, validace editace, tisku, zpráv, scénářů komunikace.

Program Faktury
Sw pro snadné vyhotovování JSD z podkladů exportovaných programem Faktury a naopak vyhotovování daňových dokladů, faktur z podkladů exportovaných z celního programu Celsa nebo CelSklad.Komunikační klient AcommPort pro ČR
AcommPort zajišťuje elektronickou komunikaci BEZ POPLATKŮ ve všech systémech elektronického celního řízení České republiky podle stanovených scénářů výměny dat vzhledem k aplikovanému celnímu režimu. Je alternativou VAN.

Aktuální zaváděcí, zvýhodněné ceny jednorázového pořízení lokální verze (ceny síťové verze se odvíjejí od počtu uživatelů) včetně upgrade a update. Přejděte na stránky produktu. Ceny naleznete v e-shopu na stránkách www.acommport.cz.

Poznámka
Vyhrazujeme si právo změn cenové politiky zaváděcích, zvýhodněných cen.

Program/Projekt CeSKon
Prezentován v nabídkovém řízení celní správě SR.
Celní monitorovací on line systém systematických kontrol pro celní správu ČR/SR, celní úřady s datem vzniku od roku 1993, který předstihl dobu. Princip modifikovaný do EET.
Prevence daňových úniků on time elektronickým sledováním dovozců, vývozců, celních skladů, ekonomických režimů, producentů zboží s SPD, pohonných hmot, lihovin, citlivého aj. zájmového zboží; sledování zajištění dluhu, eliminace machinací.

Autorská, průmyslová práva, know how, datový model, smlouva s MF ČR, GŘC k prodeji.


CA 20RR- Celoroční aktualizace sw aplikací Admija
Po uhrazení CA poskytujeme podporu a celoroční aktualizaci software, legislativních změn a číselníků.

Smlouva o servisu software
V případě zájmu o zvýšenou servisní podporu a po uzavření smlouvy využíváte za sjednané ceny individuálně nastavený rozsah poskytovaných služeb a výkonů ve stanovených reakčních dobách.                                                                                                  


Popis služeb                                                                         Běžná cena služeb                           Zvýhodněná cena služeb


Individuální školení sw

Individuální školení sw; maximálně

(pro skupinu od 4 do max. 8 osob)

Servisní práce, instalace; doba na cestě do 2 hod

Jízdné

Ztrátový čas na cestě delší než 2 hod

Analýza postupů, sw řešení

Vzdálená správa: školení, analýza dat;

technicky zabezpečená objednavatelem

Sw úpravy na přání zákazníka
Pohotovost mimo běžnou pracovní dobu
Práce mimo běžnou pracovní dobu                                               + 100%                                              + 100%
Práce mimo běžnou pracovní dobu (SO, NE)                                 + 300%                                               + 300%
Práce o svátcích                                                                         + 400%                                               + 400%

Služby od 19.00 hod do 6.00 hod v pracovní týden

Pohotovost mimo běžnou pracovní dobu


Certifikace shody sw aplikací MF ČR, GŘC v ceně software              v ceně CA                                            v ceně CA

PODPORA, AKTUALIZACE, VYŠŠÍ PROGRAMOVÉ VERZE                  v ceně CA                                            v ceně CA


Jednorázová úhrada za nasazení, zavedení systému v místě instalace, sídla provozovatele podle skutečně odvedených výkonů.

Při současném odběru 2 a více sw aplikací firmy Admija sleva na sw 20%.
Ceny bez DPH.

Copyright © Admija 1990 - 2023
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP aj.
Admija je registrovaná ochranná známka
flag slovakia
flag czech
32
let s Vámi
Návrat na obsah