SINCE 1990
elektronické celní řízení
software pro
Přejít na obsah
BREXIT
Dopad na vývoz zboží z/do UK ve scénáři „no deal“?

V případě, že nebude dosaženo dohody
o vystoupení.

Spojené království se stane  třetí zemí a právo Unie přestane platit pro Spojené království i na jeho  území, včetně jeho zámořských území.
Zboží,  které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království nebo  vyváženo z EU do Spojeného království, bude obecně podléhat tzv. celnímu  dohledu a může být podrobeno celním kontrolám v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní  kodex Unie, v platném znění. To zahrnuje mimo jiné aplikaci celních  formalit včetně povinnosti předložení celního prohlášení zpravidla jak  na přepravu, tak na konkrétní další formy předpokládaného nakládání se  zbožím (volné nakládání, skladování, zpracovatelské operace…) a možnosti  vyžadování zajištění celního dluhu celními orgány s ohledem na podmínky  toho kterého konkrétního celního režimu.
Vůči  zboží, které bude dováženo na celní území EU ze Spojeného království, bude uplatněno nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (viz  zejména pravidelně aktualizovaná příloha I). To zahrnuje aplikaci příslušných celních sazeb, pokud jim konkrétní zboží stran jeho povahy, složení či způsobu jeho použití podléhá.

Oproti  stávajícímu stavu se změní správa daně z přidané hodnoty, počínaje uplatněním jiných institutů v rámci zdanitelných plnění či plnění osvobozených od daně jako takových a konče formou a podobou daňových dokladů, což dopadá na veškeré obchodované zboží v obou směrech jeho  pohybu. Obdobná situace se týká také zboží, podléhajícího spotřební  dani, což je však relativně úzký okruh tzv. vybraných výrobků.

Určité zboží, které bude vstupovat do EU ze Spojeného království nebo vystupovat z EU do Spojeného království, bude podléhat určitým zákazům nebo omezením, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví nebo  bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo kulturního bohatství. Těchto zvláštních opatření existuje celá řada a jejich případné  uplatnění, včetně konkrétních administrativních opatření (např. povinnost disponovat příslušným zvláštním povolením či licencí) opět závisí zejména na povaze obchodovaného zboží. Seznam těchto zákazů a omezení je zveřejněn na internetových stránkách GŘ TAXUD a je  k dispozici zde:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/prohibition_restriction_list_customs_en.pdf

Rady pro subjekty dosud obchodující jen se Spojeným královstvím nebo jen v rámci EU

Jedná se o subjekty, které nemají v zásadě zkušenosti s celním řízením a plněním celních formalit.
Základní kroky, které musí podniknout:
 1. Zažádat si o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI – více o EORI zde). Žádost o registraci k EORI lze podat prostřednictvím elektronického formuláře online.
 2. Stanovit sazební zařazení zboží – kód kombinované nomenklatury (více o problematice sazebního zařazení zboží zde). Sazební zařazení zboží vychází z nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.
 3. Zkontrolovat, zda zboží nepodléhá netarifním opatřením (zákazům a omezením) – zda není potřeba licence/osvědčení/povolení (více k problematice zákazů a omezení zde. Případná netarifní opatření lze spolu s příslušnými sazbami cla zkontrolovat v rámci integrovaného tarifu – aplikace TARIC.
 4. Zažádejte o povolení elektronické komunikace – v případech, kdy budete chtít podávat celní prohlášení elektronickou formou (která je pro některé celní režimy povinná – vývoz, tranzit), zažádejte si u kteréhokoliv celního úřadu v České republice o povolení elektronické komunikace s celními orgány. O povolení lze požádat i elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře (více informací k elektronické komunikaci s celními orgány zde.
 5. Zažádejte o vydání celní jistoty – v případě předpokladu dovozu zboží s nenulovou celní sazbou požádejte, ještě před samotným dovozem zboží, vydání celní  záruky (jistoty) pro zajištění celního dluhu – v případě dovozu zboží, u kterého je vyměřen celní dluh, je nutné tento dluh do doby jeho zaplacení, zajistit celní zárukou – více informací k jistotám zde. O vydání jistoty lze požádat také prostřednictvím elektronického formuláře
 6. Zvolit příslušný celní režim – volný oběh, vývoz nebo zvláštní režim. V případě zvláštních režimů s výjimkou režimu tranzit (uskladnění v celním  skladu, svobodné pásmo, zvláštní účel, aktivní/pasivní zušlechťovací styk) je pro jejich využití nutné disponovat povolením celního úřadu.
 7. V  případě
      1. dovozu –  stanovit celní hodnotu zboží – transakční příp. jiná  metoda, předložit celní prohlášení (elektronicky/písemně/jiným způsobem) a zboží, zaplatit clo + příp. DPH (neplátci) + příp. SPD,
      2. vývozu –  předložit celní prohlášení (elektronicky) a zboží.
 8. V případě dovozu i vývozu – uschovat doklady pro případnou kontrolu po propuštění zboží
Pro všechny úkony spojené s celními formalitami je možné využít služeb celních zástupců v souladu s článkem 18 Celního kodexu Unie.

Rady pro subjekty již obchodující se třetími zeměmi

Jedná se o subjekty obchodující i s jinými třetími zeměmi, které mají v zásadě zkušenosti s celním řízením a plněním celních formalit.
Subjekty však by však měly vzít v úvahu podíl zboží směřujícího do Spojeného království nebo ze Spojeného království, u něhož doposud nemuseli plnit celní formality.
Rovněž by měly zvážit potenciální dopad na obchodně-dodavatelský řetězec, pokud budou celní formality vyžadovány.
Subjekty by měly zvážit případné využití zjednodušení nebo zvláštních režimů a požádat o případné rozšíření (doplnění) stávajících povolení.
Dále pak v případě potřeby přehodnotit a upravit obchodní podmínky tak, aby zahrnovali případné budoucí celní a daňové povinnosti a jejich dopady.

Zdroj
Ministerstvo průmyslu a obchodu - zahranicni obchod - brexit


Copyright © Admija 1990 - 2020
Created by Admija
Integrace s externími IS / SAP / ERP / CMR
Admija je registrovaná ochranná známka
30
let s Vámi
Návrat na obsah