Admija®

  DDM, Masarykova třída 958
  735 14 ORLOVÁ 4           CZ

ZmENY v SOFTWARE
CelSAWin SK

  

NOVINKY č. 261 / 19.05.2017Predmet: 261 / "Zmeny legislatívy od 21.05.2017"

NOVÁ VERZIA sw CelsaWin SK

Pripravili sme pre Vás sw úpravy aplikácie CelSAWin SK podľa legislatívnych požiadaviek Colného odboru Finančného riaditeľstva SR platné cca od 21.05.2017.

Popis noviniek dole.

Nová verzia (e-komunikácia) bola dlhodobo testovaná oproti testovaciemu rozhraniu colnej správy. V ostrej prevádzke nebolo možné novú verziu overiť, pretože na ostrom rozhraní nemožno testovať. Z tohto dôvodu Vás žiadame o spätnú väzbu (kontakt) v prípade problémov s funkčnosťou a v colnom konaní, ktoré rýchlo vyriešime. Ďakujeme.

Zmeny sú v CelSAWin SK verzia 27.1.....25 prístupné na našich stránkach www.admija.sk formou nové inštalačné sady, ktorú nájdete v ponuke "Informácie - Aktualizácia".

!!! Dôležité !!!
Keďže dochádza ku zmene komunikačných schém vybraných komunikačných viet, je potreba vykonať aktualizáciu číselníkou CEP EKR klienta.

Na základe informácii pracovníkov Finančného riaditeľstva SR oznamujeme, že dňa 20.5.2017 (sobota) v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov FS – DS/ eDovoz (deklaračný systém) a Tranzit, v rámci ktorej bude realizovaná inštalácia nových verzií uvedených systémov.

V nasadzovanej novej verzii IS Tranzit sú okrem iného zapracované zmeny, ktoré sú obsiahnuté v aktualizovanej  technickej špecifikácii pre elektronickú komunikáciu – verzia 5.19,  ktorá je  publikovaná na PFS.

Upozorňujeme, že tu dochádza k zmene komunikačných xsd schém pre vybraté typy správ (SK029; SK015; SK015Y; SK051 – v novej verzii 004) s tým, že po inštalácii bude  možné určitú dobu zasielať tieto správy (podania) so staršou verziou xsd schém - 003  a aj novou verziou - 004, pričom systémom CEP a Tranzit budú akceptované.

V čase odstávky uvedených systémov bude taktiež odstavená prevádzka systému IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby  v rámci colných systémov), takže  nebudú dostupné  nasledovné elektronické služby:

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a dovoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“)

  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“)

  • doručovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“)

Inštaláciu novej verzie urobte až po overení na colnej správe, že starý systém bol vypnutý a nový sa pripravuje. Nová verzia CelSAWin SK nemôže byť, vzhľadom na hore uvedené zmeny, spätne kompatibilná.

S pozdravom a prianím pekného dňa kolektív Admija. 
 

Zmeny systému NCTSZmena verzií a namespace pre správy
Zmena verzií a namespace pre správy ktorým bol pridaný nový atribút „Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky“ (PREVIOUS DOCUMENTS. GuaranteeReleaseAmount) a „MRN“ (PACKAGES.MRN)
SK013.004 - Opravné tranzitné colné vyhlásenie
SK015.004 - Tranzitné colné vyhlásenie
SK015Y.004 - Tranzitné colné vyhlásenie - Havarijný režim
SK029.004 - Prepustiť

SK051.004 - Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu tranzit

Nové pravidlo NR063
Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = "C601", Potom je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť vyplnený vo formáte: ANNNNNNNNNNN

(prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie vydané, potom je 5 miestne číslo)

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK013.Documents / certificates.Document reference
SK015.Documents / certificates.Document reference
SK015Y.Documents / certificates.Document reference

Nové pravidlo NR064
Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = C517, C518 alebo C519, POTOM je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť vyplnená vo formáte: SNNNNNNNNNNN

(prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie vydané, potom je 5 miestne číslo)

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK013.Documents / certificates.Document reference
SK015.Documents / certificates.Document reference
SK015Y.Documents / certificates.Document reference

Nové pravidlo NR065
Pokiaľ je hodnota elementu "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Druh dokladu" (Produced documents/certificates.Document type) = "C516", POTOM je element "PREDLOŽENÉ DOKLADY/OSVEDČENIA / Značka dokladu" (Produced documents/certificates.Document reference) povinný, a musí byť vyplnená vo formáte: DNNNNNNNNNNN

prvý znak definuje druh povolenia, potom nasleduje 4 miestny kód colného úradu, ktorý povolenie vydal, ďalej nasleduje 2 miestny kód pre rok v ktorom bolo povolenie vydané, potom je 5 miestne číslo

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK013.Documents / certificates.Document reference
SK015.Documents / certificates.Document reference
SK015Y.Documents / certificates.Document reference

Nové pravidlo NR066
Skupina je povinná ak údaj Predložené doklady / osvedčenia /Druh dokladu   sa rovná C516, C517, C518, C519 alebo C601.

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.Warehouse evidence

Nové pravidlo NR067
Ak je uvedený atribút "Výška colného dlhu pre uvoľnenie zábezpeky"(PREVIOUS DOCUMENTS.GuaranteeReleaseAmount), tak musí byť uvedený  "Predchádzajúci doklad" (PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) a musí mať hodnotu "IM" alebo "CO"

A ZÁROVEŇ

musí byť uvedená Značka predchádzajúceho dokladu (PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference) a tam musí byť uvedené číslo MRN vo formáte:

1.-2. znak - rok registrácie JCD; 3.-4. znak - kód štátu (SK);5.-10. znak - kód pobočky (2.-5. znak SADCode  + 00/01); 11.-16. znak - 6 znak (podseria e.č.) a 8 - 12 znak(poradové číslo CV) zo SADCode; 17. znak - R; 18. znak - kontrolná číslica

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.Previous documents.Previous document type
SK013.Previous documents.Previous document type
SK015Y.Previous documents.Previous document type
SK051.Previous documents.Previous document type
SK029.Previous documents.Previous document type

Nové pravidlo NR068
Ak je uvedená skupina údajov "Údaje o skladovej evidencii",  (WAREHOUSE EVIDENCE)  tak musí byť uvedený  "Predchádzajúci doklad" (PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type)a musí mať hodnotu "IM" alebo "CO".

A ZÁROVEŇ

musí byť uvedená Značka predchádzajúceho dokladu (PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference) a tam musí byť uvedené číslo MRN vo formáte:

1.-2. znak - rok registrácie JCD; 3.-4. znak - kód štátu (SK);5.-10. znak - kód pobočky (2.-5. znak SADCode  + 00/01); 11.-16. znak - 6 znak (podseria e.č.) a 8 - 12 znak(poradové číslo CV) zo SADCode; 17. znak - R; 18. znak - kontrolná číslica

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.Previous documents.Previous document type
SK013.Previous documents.Previous document type
SK015Y.Previous documents.Previous document type
SK051.Previous documents.Previous document type
SK029.Previous documents.Previous document type

Nové pravidlo NR069
Druhy dokladu C516, C517, C518, C519 alebo C601 v atribúte Predložené doklady / osvedčenia/Druh dokladu môžu byť na jednej položke uvedené iba jedenkrát.

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK013.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK015Y.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK051.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK029.
Warehouse evidence.Measurement unit code

Nové pravidlo NR070
Pre rovnaké katalógové kódy (WAREHOUSE EVIDENCE.CatalogCode) (bez verzie - prvých dvoch znakov) musí byť v rámci celého CV použitá rovnaká merná jednotka (WAREHOUSE EVIDENCE.MeasurementUnitCode) s rovnakým kvalifikátorom (WAREHOUSE EVIDENCE.MeasurementUnitQualifierCode)

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK013.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK015Y.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK051.
Warehouse evidence.Measurement unit code
SK029.
Warehouse evidence.Measurement unit code

Nové pravidlo NR071
Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / MRN" (ITEM.Packages.MRN) číslo musí existovať v evidencii colných vyhlásení a musí byť v stave "Uvoľnené".

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.ITEM.PACKAGES.MRN
SK013.ITEM.PACKAGES.MRN
SK015Y.ITEM.PACKAGES.MRN
SK051.ITEM.PACKAGES.MRN
SK029.ITEM.PACKAGES.MRN

Nové pravidlo NR072
Uvedené "NÁKLADOVÉ KUSY / MRN"  (ITEM.PACKAGES.MRN) číslo musí byť uvedené aj v sekcii predchádzajúcich dokladov na danej položke (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference), kde typ daného predchádzajúceho dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) musí byť zo zoznamu dokladov RDT/MRN (720,722,740,741,750,820,821,822,952,955,T2F,T2M)

Pravidlo je naviazané na atribúty:
SK015.ITEM.PACKAGES.MRN
SK013.ITEM.PACKAGES.MRN
SK015Y.ITEM.PACKAGES.MRN
SK051.ITEM.PACKAGES.MRN
SK029.ITEM.PACKAGES.MRN

Úprava pravidla NR053
Ak je uvedený typ predchádzajúceho dokladu (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document type) zo zoznamu dokladov RDT/MRN (720,722,740,741,750,820,821,822,952,955,T2F,T2M) potom číslo predchádzajúceho dokladu v danej sekcii (ITEM.PREVIOUS DOCUMENTS.Previous document reference) predstavuje RDT alebo MRN evidenčné číslo tranzitného colného vyhlásenia, ktorým tovar vstúpil do dočasného uskladnenia. Toto číslo môže byť uvedené, ako predchádzajúci doklad, na danej položke len raz.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.admija.sk
Kontaktujte nás na admijamm@admija.cz
Tel.: 596512042, 596523429 Fax: 596512041 Mobil: 602517666, 602418395, 602106596

Prijmite ospravedlnenie prosim za našu obchodnú ponuku software, informácií, avízo. Vašu adresu sme získali z bežne dostupných zdrojov.
Ak nechcete prijímať Dale Informácie o našom IS jeho aktuálnej verzii, odpovedzte nám Predmetom: odmietnutie. Ďakujeme.